Stránku podporuje
p_abena

 DIAGNOSTIKA

   Niektoré zdroje uvádzajú, že takmer 50% žien trpí v priebehu svojho života inkontinenciou moču, aj keď časť z nich ňou trpí iba prechodne. Toto vysoké percento výskytu inkontinencie v populácii značne kontrastuje s pomerne nízkym počtom žiadostí o liečbu. Podľa údajov z krajín EU iba približne jedna tretina inkontinentných žien vyhľadá lekársku pomoc. Pred desiatimi rokmi bolo toto percento ešte výrazne nižšie. Aj v súčasnej dobe sa stále mnoho žien domnieva, že inkontinencia je vzhľadom k ich veku normálna a tým pádom nevyžaduje liečbu. Preto je jednou z hlavných úloh zdravotníkov i médií podávať verejnosti dostatočné a pravdivé informácie o močovej inkontinencii a na ich základe umožniť zodpovedajúcu diagnostiku a liečbu.


DIAGNOSTIKA
   Pre stanovenie typu močovej inkontinencie je veľmi dôležitá kvalitná anamnéza. Je základnou podmienkou včasnej terapie, ktorá odstráni problémy a skvalitní život postihnutého človeka – toto platí ako pre ženy, tak aj pre mužov. Vzhľadom k nižšej informovanosti, možným psychickým zábranám a určitej intímnosti v otázkach problémov spojených s únikom moču stúpa potreba aktívnych otázok najmä praktických lekárov, internistov, urológov a gynekológov na prítomnosť močovej inkontinencie.

   Pri odoberaní anamnestických dát je spravidla potrebná znalosť o všetkých ochoreniach (interných, urologických, neurologických, psychiatrických, obličkových i gynekologických), ktoré sa vyskytli v minulosti alebo pretrvávajú do súčasnosti. Zo sledovaných ochorení by mal byť kladený dôraz najmä na výskyt cukrovky, srdcového zlyhávania a vysokého krvného tlaku s užívaním liekov, cievnych mozgových príhod, Parkinsonovej choroby, infekcie močových ciest a gynekologických zápalov. Komplexná anamnéza môže pomôcť odkryť aj niektoré závažné ochorenia, ktorých prvým príznakom je inkontinencia moču.

   Na vzniku inkontinencie u žien sa významne podieľa oslabenie podpory panvového dna následkom pôrodov a gynekologických operácií. Únik moču je spojený aj s obezitou, namáhavou fyzickou prácou, chronickým kašľom, imunitnou výbavou a genetickou dispozíciou každého jedinca.


   Samotná diagnostika zahŕňa komplexné gynekologické alebo urologické vyšetrenie, funkčné klinické testy, laboratórne vyšetrenie, zobrazovacie a urodynamické metódy.
   Základným vyšetrovacím krokom, ktorý je možné vykonať v každej ordinácii praktického lekára, je mikrobiologické vyšetrenie moču. Vylúčenie močovej infekcie je nevyhnutným predpokladom ďalšieho vyšetrovacieho postupu, pretože invazívne vyšetrenie je nutné vykonať až po odhalení a vyliečení infekcie močových ciest.
   Pokiaľ anamnéza, vyšetrenie moču a klinické vyšetrenie nevedú ku stanoveniu príčiny inkontinencie, posiela sa pacient na vyšetrenie do gynekologickej alebo urologickej ambulancie, zaoberajúcej sa diagnostikou a liečbou močovej inkontinencie. V rámci špecializovaných vyšetrení sa využívajú najskôr jednoduché a neskôr zložitejšie diagnostické postupy. V snahe o prvú objektivizáciu údajov sa často používajú štandardizované dotazníky, ktoré pomáhajú rozlíšiť stresový a urgentný typ inkontinencie. Okrem dotazníkov sa používa aj denník močenia, ktorý dokumentuje príjem tekutín a výdaj moču počas 24 hodín, podáva informácie o distribúcii príjmu a výdaja tekutín, o epizódach nutkania (urgencie) a inkontinencie a môže odhaliť aj súvislosť problémov s niektorými dennými návykmi, zlozvykmi alebo užívaním liekov.
   Medzi jednoduché vyšetrenia patria aj funkčné klinické testy, prípadne ultrazvukové vyšetrenie, ktoré v mnohých smeroch nahrádza jednak funkčné testy a jednak zdraviu škodlivé röntgenové vyšetrenie.
   Nevyhnutnou súčasťou diagnostiky je aj urodynamické vyšetrenie, ktoré sa významne podieľa na odlíšení jednotlivých typov inkontinencie. Toto vyšetrenie je nutné vykonať vždy pred plánovanou operáciou – hlavne kvôli stresovej inkontinencii, lebo jej príznaky sú často nespoľahlivé a vykonanie operácie iba na základe subjektívnych problémov a klinických symptómov by nemuselo byť správne. Špeciálna príprava pred urodynamickým vyšetrením nie je nutná, predpokladom je iba negatívny kultivačný nález v moči.


Ďalšie pojmy, s ktorými sa môžete stretnúť v rámci stanovenia diagnózy:


   Diagnostika močovej inkontinencie vyžaduje komplexný prístup, nielen skúsenosť vyšetrujúceho a nutné prístrojové vybavenie, ale aj záujem zo strany pacienta.


Tieto stránky sú všeobecné a informatívne.
Všetky odborné informácie Vám poskytne Váš ošetrujúci lekár ...