Stránku podporuje
p_abena

 NOVINKY

2020-06-26: Nový Zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok platný od 1.7.2020.
 
2020-03-27: Nový Zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok platný od 1.4.2020.
 
2019-12-16: Nový Zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok platný od 1.1.2020.
 
2019-11-06: Aktualizácia údajov v porovnávacích tabuľkách.
 
2016-06-27: Nový Zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok platný od 1.7.2016.
Ako sme už avizovali, nový Zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok prináša veľké zmeny. Na základe referencovania cien ZP dochádza v niektorých prípadoch ku značnému poklesu cien zdravotníckych pomôcok. Z toho vyplývajúcou reakciou je úprava výšky finančých limitov, ktoré sa znižujú pre II. stupeň z 15,74€ na 14,77€ a pre III. stupeň z 55,32€ na 51,94€.
Novo platné údaje - presné typy hradených pomôcok, ich konkrétne ceny a z toho vyplývajúce počty kusov doporučujeme dočasne hľadať priamo na stránkach jednotlivých výrobcov.
 
2016-05-27: Pripravujú sa veľké zmeny
Ako ste možno už potrehli, Ministerstvo zdravotníctva spustilo v januári 2016 proces referencovania (porovnávania) cien zdravotníckych pomôcok v rámci krajín EÚ. Výsledkom tohoto procesu je zníženie cien mnohých zdravotníckych pomôcok (nielen skupiny B - Pomôcky pre inkontinentných), v niektorých prípadoch aj o 30 či 40%. Následne na základe výsledkov referencovania Ministrestvo prehodnotilo výšku úhrad za jednotlivé typy pomôcok, pričom sa prehodnocovala aj výška finančných limitov pre pomôcky skupiny B1-B5. Podrobnejšie informácie je možné nájsť priamo na stránkach MZ SR.
 
2015-09-29: Nový Zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok platný od 1.10.2015.
Aktualizácia údajov v porovnávacích tabuľkách.
 
2015-06-18: Nový Zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok platný od 1.7.2015.
V novom zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok prišlo v rámci skupiny B (pomôcky pre inkontinentných) k nasledovným zmenám:
Vložky (skupina B1) boli rozdelené na vložky pre druhý stupeň inkontinencie (podskupina B1.1) a na vložky pre tretí stupeň inkontinencie (podskupina B1.2). Kritériom pre rozdelenie do podskupín bola savosť pomôcky - vložky so savosťou 120 - 800 ml sú zaradené v podskupine B1.1 a vložky so savosťou nad 800 ml sú zaradené v podskupine B1.2.
Na základe tohoto rozdelenia sa následne mierne upravil spôsob predpisovania. Pre druhý stupeň je možné predpísať iba vložky pre druhý stupeň inkontinencie a analogicky pre tretí stupeň inkontinencie možno predpísať iba vložky pre tretí stupeň inkontinencie.
Aktualizovaný spôsob predpisovania nájdete v časti Predpisovanie, úhrady.
 
2014-03-26: Aktualizácia údajov v porovnávacích tabuľkách. Zároveň sme pre zjednodušenie porovnávania jednoznačne označili priedušné a nepriedušné pomôcky.
 
2012-09-24: Nový Zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok platný od 1.10.2013.
V novom zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok prišlo v rámci skupiny B (pomôcky pre inkontinentných) k dvom zmenám:
1.) pribudlo nové kritérium pre vložky absorpčné (podskupina B1.1 a B1.2), ktoré stanovuje ich minimálnu savosť nad 120 ml - čím došlo k vyradeniu 7 pomôcok zo zoznamu
2.) pre druhý stupeň inkontinencie sa stanovuje nový finančný limit vo výške 15,74 € za mesiac (namiesto limitu 16,57 € platného do 30.9.)
Podľa §41 ods. 3 zákona sa pri zmene charakteristík podskupiny zdravotníckych pomôcok prihliada podľa ods. 3 písm. a) najmä na účelnosť a efektívnosť vynakladania prostriedkov verejného zdravotného poistenia, písm. c) odporúčané terapeutické postupy s prihliadnutím na nákladovú efektívnosť a písm. d) predpokladaný vplyv na prostriedky verejného zdravotného poistenia a na zabezpečenie finančnej stability systému verejného zdravotného poistenia.
Na aktualizácii porovnávacích tabuliek už intenzívne pracujeme. Predpokladáme, že údaje v tabuľkách by mohli byť zaktualizované už od 1.10. Dovtedy doporučujeme overiť si aktuálne počty kusov priamo na internetových stránkach jednotlivých firiem.
 
2012-06-29: Nový Zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok platný od 1.7.2012.
V novom zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok prišlo k zníženiu výšky finančných limitov pre zdravotnícke pomôcky skupiny B (pomôcky pre inkontinentných). Nová výška finančného limitu je 16,57 € na mesiac v druhom stupni inkontinencie a 55,32 € na mesiac v treťom stupni inkontinencie (namiesto doteraz platných 17,47 € resp. 58,32 €).
K zníženiu limitov prišlo nadväzne na zníženie cien zdravotníckych pomôcok od 1.1.2012. Výsledkom tejto zmeny je skutočnosť, že počty kusov pomôcok uhrádzané v rámci finančných limitov by mali byť veľmi podobné tým, ktoré boli v platnosti počas roka 2011.
Na aktualizácii porovnávacích tabuliek už intenzívne pracujeme. Predpokladáme, že údaje v tabuľkách by mohli byť zaktualizované okolo 12.7. Dovtedy doporučujeme overiť si aktuálne počty kusov priamo na internetových stránkach jednotlivých firiem.
 
2011-12-30: Nový Zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok platný od 1.1.2012.
V novom zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok prišlo k zníženiu maximálnych cien pomôcok - viď správu nižšie. Súčasne zostali v platnosti pôvodné finančné limity (17,47 € resp. 58,32 €), čo by v celkovom dôsledku malo viesť k miernemu nárastu počtu kusov pomôcok, ktoré je možné na jeden poukaz získať.
Údaje v porovnávacích tabuľkách budú v súvislosti s touto zmenou zaktualizované ihneď, akonáhle budeme mať k dispozícii všetky podklady resp. nové propagačné materiály s údajmi od zastúpení výrobcov / distribútorov. Dovtedy odporúčame overiť si aktuálne počty kusov priamo na ich internetových stránkach.
 
2011-12-20: Ministerstvo zdravotníctva oznamuje:
Zdravotnícke pomôcky budú od januára definitívne lacnejšie
Ministerstvo zdravotníctva SR sa dohodlo s výdajňami a dodávateľmi zdravotníckych pomôcok na znížení obchodnej prirážky na zdravotnícke pomôcky o 6,5 % od 1. januára 2012 (zníženie obchodnej prirážky distribútora a výdajne z 26,5 na 20%).
MZ SR pôvodne uvažovalo o spoločnej 20 % obchodnej prirážke (bez určenia pomeru rozdelenia medzi distribútora a výdajňu), ale na základe argumentov výdajní zdravotníckych pomôcok dospelo k záveru, že je potrebné ochrániť slabší článok v systéme (výdajne zdravotníckych pomôcok) a následne aj pacientov, ktorí si práve v týchto výdajniach vyberajú zdravotnícke pomôcky. Spoločné riešenie spočíva v tom, že 20 percentná obchodná prirážka sa rozdelí pevne určeným pomerom: 11, 5 % budú mať výdajne a 8,5 % dodávatelia.
Celý článok k tejto problematike si môžete prečítať TU (odkaz na stránku MZ SR).

Výsledkom tejto zmeny pri pomôckach pre inkontinentných je zníženie ich maximálnych cien o približne 5 - 5,5%.
 
2011-01-04: Nové opatrenie MZ SR č. OPP0410-S21801-OL-2010.
Opatrenie stanovuje nové, mierne zvýšené finančné limity, a to 17,47 € mesačne pre II. stupeň inkontinencie a 58,32 € mesačne pre III. stupeň inkontinencie.
Porovnávacie tabuľky sú už zaktualizované.
 
Do roka 2010 uvádzame iba významnejšie novinky - zmeny v predpisovaní:
 
2009-09-29: Nové opatrenie MZ SR č. OPP0309-17503/2009-OL.
Na základe rozhodnutia MZ SR sa od 1.10.2009 plošne znížili maximálne ceny všetkých zdravotníckych pomôcok (vrátane pomôcok pre inkontinentných), a to o 12,9%. V skupine pomôcok pre inkontinentných došlo súčasne aj k zníženiu finančných limitov o 12,9% - nové limity sú 17,32 € pre II. stupeň a 57,83 € pre III. stupeň inkontinencie.
Pre inkontinentných, ktorí sú zaradení v druhom resp. treťom stupni inkontinencie, by zníženie maximálnych cien a finančných limitov nemalo mať vplyv na zmenu počtu kusov hradených zdravotnými poisťovňami. Výnimku tvoria prípady keď konkrétna pomôcka nebola dodávaná za pôvodnú maximálnu cenu a od 1.10.2009 výrobca/dovozca znížil cenu iba na úroveň novej maximálnej ceny (teda nie o celých 12,9%) - v takom prípade počet kusov poklesol. Naopak, ak výrobca/dovozca znížil od 1.10.2009 cenu o viac ako 12,9%, počet kusov sa zvyšuje.
 
2008-12-19: Nové opatrenie MZ SR č. OPP0408-2477/2008-OL.
Opatrenie určuje prvé finančné limity v novej mene € platné od 1.1.2009. Nové limity sú konverným kurzom prepočítané súčasné limity 600 a 2000 Sk, t.j. 19,92€ pre druhý stupeň a 66,39€ pre tretí stupeň. V súvislosti s prechodom na novú menu budeme od dnešného dňa uvádzať všetky finančné údaje výhradne v novej mene €.
 
2008-01-25: Zníženie sadzby DPH aj na savé pomôcky pre inkontinentných
Od 1. januára 2008 boli na základe novely zákona o dani z pridanej hodnoty preradené zo základnej 19%-nej do zníženej 10%-nej sadzby DPH tovary s kódom "Spoločného colného sadzobníka 4818 40 - Hygienické vložky a tampóny, detské plienky a podobné hygienické výrobky - len na použitie pri inkontinencii". Znamená to, že pri vložkách, vkladacích plienkach, plienkových nohavičkách a podložkách, ktoré sú vyrobené z buničiny (nie z vaty), sa pri použití pri inkontinencii dňom 1.1.2008 uplatňuje znížená sadzba DPH vo výške 10%, teda dochádza k zníženiu konečných predajných cien.
Pre inkontinentných, ktorí sú zaradení v druhom resp. treťom stupni inkontinencie, táto skutočnosť znamená zvýšenie počtu kusov pomôcok, ktoré im zdravotné poisťovne uhrádzajú vo výške finančného limitu 600,- resp. 2000,- Sk na mesiac.
 
S uplatňovaním zníženej sadzby DPH sa žiadne problémy nevyskytli pri pomôckach pre dospelých, ktoré sú jasne definované na použitie pri inkontinencii, teda znížená sadzba DPH sa uplatňuje na každom stupni predaja (výrobca/dovozca - distribútor - výdajňa/lekáreň). U detských plienok, ktoré sa používajú pri bežnej starostlivosti o zdravé dieťa ale zároveň aj pri starostlivosti o inkontinentné dieťa, však dochádzalo k rôznym interpretáciám. Dňa 17.1.2008 bola na internetovej stránke Daňového riaditeľstva SR zverejnená "Informácia o uplatňovaní sadzieb DPH pri tovare zaradenom do číselného kódu podpoložky 4818 40 Spoločného colného sadzobníka, ktorý sa používa ako zdravotnícka pomôcka" (presné znenie informácie uverejnenej na www.drsr.sk nájdete TU). Podľa nej sa u detských plienok vo všeobecnosti uplatňuje základná sadzba DPH 19% a iba v prípade použitia pre inkontinentné osoby (preukázaného napr. lekárskym poukazom) sa znížená sadzba DPH 10% uplatní na konečnom stupni predaja. Znamená to, že výdajňa/lekáreň detské plienky nakupuje s DPH 19% a pri priamom predaji zákazníkovi tiež uplatňuje sadzbu DPH 19%. Avšak v prípade, že detské plienky vydáva na poukaz (teda sú určené na použitie pri inkontinencii), musí na výstupe uplatniť zníženú sadzbu DPH vo výške 10%. Rozdiel v sadzbách DPH (19% na vstupe a 10% na výstupe) si vysporiada v daňovom priznaní DPH.